Privacyverklaring

Privacyverklaring

Uw privacy is belangrijk voor Jan van Es [design]; uw vertrouwen is voor ons van het grootste belang.

In deze Verklaring maken we openbaar welk informatiebeleid we hanteren voor de website(s) van Jan van Es [design], inclusief het soort informatie dat we verzamelen en bijhouden, de manier waarop die informatie wordt gebruikt, en aan wie die informatie beschikbaar wordt gesteld.

Deze Verklaring geldt voor Jan van Es [design]-website(s) die links naar deze Verklaring bevatten.

Wij kunnen deze Verklaring van tijd tot tijd aanvullen met extra informatie ten aanzien van een bepaalde interactie die we met u hebben.

  • Het verzamelen van persoonlijke gegevens
  • Gebruik van persoonlijke gegevens
  • Uitwisseling van persoonlijke gegevens en overdracht naar het buitenland
  • Beveiliging en nauwkeurigheid van informatie
  • Retentie
  • Advertenties op internet
  • Links naar websites en naar applicaties van derden
  • Bericht van wijzigingen
  • Vragen over privacy en toegang tot uw gegevens

Het verzamelen van persoonlijke gegevens
U kunt er in tal van situaties voor kiezen om uw persoonlijke gegevens rechtstreeks aan ons door te geven. Zo kunt u ons uw naam en contactgegevens bijvoorbeeld verstrekken als u met ons wilt communiceren, als u een product bestelt, als u zich inschrijft voor een bepaalde dienst of, indien u een leverancier of business partner bent, als u zaken met ons wilt doen. Als u solliciteert op een vacature bij Jan van Es [design], dan geeft u ons misschien een beschrijving van uw opleiding en uw werkervaring. Als u aan ons doorgeeft dat u niet wilt dat wij uw informatie gebruiken voor contact dat verder gaat dan het afhandelen van uw verzoek, dan zullen wij die wens respecteren.

We kunnen ook informatie verzamelen met betrekking tot uw gebruik van onze website. Hiervoor gebruiken we diverse technieken. Als u een van onze websites bezoekt, kunnen we bijvoorbeeld bepaalde informatie vastleggen die ons door uw browser wordt toegezonden, zoals uw IP-adres, het type browser dat u gebruikt en de taal daarvan, de tijd van uw bezoek en de adressen van websites die naar ons doorverwijzen. Bovendien kunnen we dan informatie verzamelen over de pagina's die u op onze sites bekijkt en over andere handelingen die u tijdens uw bezoek uitvoert. Voorts kunnen we gebruikmaken van technieken om vast te stellen of u een e-mail hebt geopend en of u op een bepaalde link in een e-mail hebt geklikt. Door op deze manier informatie vast te leggen, kunnen we cijfers verzamelen over het gebruik van onze websites, en kunnen we onze contacten met u toespitsen op uw persoon. Meer informatie over de technieken die we gebruiken, vindt u op de pagina "Cookies policy".

De informatie die we verzamelen, rechtstreeks of indirect, kan worden samengevoegd om ons te helpen de algehele nauwkeurigheid en volledigheid ervan te verbeteren en onze contacten met u beter op u af te stemmen.

Gebruik van persoonlijke gegevens
In de volgende alinea's wordt meer gedetailleerd beschreven op welke manier Jan van Es [design] uw persoonlijke gegevens kan gebruiken.

Afhandeling van uw transactieaanvragen
Als u iets bij Jan van Es [design] aanvraagt, bijvoorbeeld een product of dienst, bepaald marketingmateriaal, of dat u wordt teruggebeld, dan gebruiken we de informatie die u verstrekt voor het afhandelen van uw aanvraag. Om dit mogelijk te maken, kan het zijn dat we gegevens uitwisselen met anderen die betrokken zijn bij de afhandeling, bijvoorbeeld business partners van Jan van Es [design], transport- en postbedrijven, of overheidsinstanties, zoals de douane.

Personalisering van onze websites
De informatie die we over u verzamelen, kunnen we gebruiken om u op een persoonlijke manier met onze websites te laten werken. Zo kunnen we u bijvoorbeeld content aanbieden waar u belangstelling voor hebt en kunnen we het navigeren op onze sites voor u eenvoudiger maken.

Het bieden van ondersteuning
We kunnen uw persoonlijke gegevens gebruiken ter ondersteuning van de producten en diensten die u van ons hebt afgenomen. Zo kunnen we u bijvoorbeeld informeren over een update of fix van een bepaald product.

Wanneer we u technische ondersteuning verlenen, krijgen we daarbij soms toegang tot gegevens die u aan ons beschikbaar hebt gesteld of gegevens die zich op uw systeem bevinden. Deze gegevens kunnen informatie bevatten over u zelf of over de werknemers, klanten, partners of leveranciers van uw organisatie. Deze Privacyverklaring geldt niet voor gevallen waarin we toegang hebben tot deze informatie; de voorwaarden met betrekking tot de afhandeling en verwerking van dergelijke gegevens vallen onder de toepasselijke Gebruiksvoorwaarden of andere overeenkomsten tussen u en Jan van Es [design].

Marketing
Net als de informatie die we indirect over u hebben verzameld, kan de informatie die u Jan van Es [design] hebt verstrekt door Jan van Es [design] worden gebruikt voor marketingdoeleinden. Voordat we dat echter doen, stellen we u in de gelegenheid om aan te geven of uw informatie op deze manier mag worden gebruikt. U kunt op elk gewenst moment kenbaar maken dat u geen marketingmateriaal meer van ons wenst te ontvangen. Volg daartoe de uitschrijvingsinstructies ("unsubscribe") die zijn opgenomen in elke e-mail die u van ons ontvangt, geef het aan wanneer we u bellen, of neem rechtstreeks contact met ons op (zie "Vragen over privacy en toegang tot uw gegevens", hieronder).

Werving
Als u bij Jan van Es [design] solliciteert of als u reageert op een vacature die al dan niet op een website van Jan van Es [design] is geplaatst, kunt u ons informatie over uzelf verstrekken, zoals u c.v. Wij kunnen die informatie overal binnen Jan van Es [design] gebruiken om uw sollicitatie of reactie af te handelen. Tenzij u ons verzoekt dit niet te doen, kunnen we de informatie in dossier houden.

Bescherming van rechten en eigendommen van Jan van Es [design] en anderen
Wanneer wij redelijke gronden hebben om te vermoeden dat de rechten of eigendommen van Jan van Es [design], onze business partners, leveranciers, cliënten of anderen in het geding zijn, kunnen wij uw informatie ook gebruiken of beschikbaar stellen ter bescherming van die rechten of eigendommen. Bovendien behouden we ons het recht voor uw persoonlijke gegevens te onthullen wanneer dit bij wet van ons wordt verlangd en wanneer wij van mening zijn dat onthulling noodzakelijk is ter bescherming van onze rechten of die van anderen, of om te voldoen aan een gerechtelijke uitspraak, een gerechtelijk bevel of een juridische procedure inzake onze websites.

Informatie voor leveranciers
Indien u een leverancier van Jan van Es [design] vertegenwoordigt, kunt u websites van Jan van Es [design] bezoeken die specifiek bedoeld zijn voor leveranciers van Jan van Es [design]. De informatie die u op dergelijke sites verstrekt, kunnen wij gebruiken om een transactie met u aan te gaan of uit te voeren. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat we informatie beschikbaar stellen aan business partners en klanten van Jan van Es [design], transport- en postbedrijven, financiële instellingen, of overheidsinstanties die betrokken zijn bij de afhandeling. Uw informatie kan ook worden gebruikt voor het beheren en ontwikkelen van onze relatie met u, met de leverancier die u vertegenwoordigt en met andere Jan van Es [design]-leveranciers in het algemeen.

Uitwisseling van persoonlijke gegevens en overdracht naar het buitenland
In sommige gevallen kan Jan van Es [design] voor het verzamelen, gebruiken, analyseren en anderszins verwerken van informatie gebruik maken van leveranciers die in andere landen zijn gevestigd. Het is gebruikelijk dat Jan van Es [design] van dergelijke leveranciers verlangt dat ze informatie behandelen op een wijze die strookt met het beleid van Jan van Es [design].

Wees u ervan bewust dat persoonlijke gegevens onder bepaalde omstandigheden ingevolge een gerechtelijke uitspraak, een gerechtelijk bevel of een juridische procedure onthuld dienen te worden aan overheidsinstanties. Wanneer wij redelijke gronden hebben om te vermoeden dat de rechten of eigendommen van Jan van Es [design], onze business partners, leveranciers of cliënten en anderen in het geding zijn, kunnen wij uw informatie ook beschikbaar stellen ter bescherming van die rechten of eigendommen.

Beveiliging en nauwkeurigheid van informatie
Wij willen uw persoonlijke gegevens beschermen en de nauwkeurigheid ervan handhaven. Jan van Es [design] implementeert naar redelijkheid fysieke, administratieve en technische veiligheidsmaatregelen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang, onbevoegd gebruik en onbevoegde onthulling. Zo versleutelen wij bijvoorbeeld bepaalde gevoelige persoonlijke gegevens wanneer we die gegevens via internet verzenden. Ook van onze leveranciers verlangen we dat ze dergelijke gegevens beschermen tegen onbevoegde toegang, onbevoegd gebruik en onbevoegde onthulling.

Retentie
Wij bewaren uw registratiegegevens (voor zover van toepassing) zo lang nodig om u diensten te verlenen. Indien u ons wilt verzoeken uw registratiegegevens niet meer te gebruiken om u diensten te verlenen, kunt u contact met ons opnemen op info@janvanes.com. We zullen uw registratiegegevens bewaren en gebruiken voor zover dit noodzakelijk is voor de naleving van onze wettelijke verplichtingen, voor het oplossen van geschillen en voor het ten uitvoer brengen van onze overeenkomsten.

Advertenties op internet
Jan van Es [design] plaatst geen advertenties van derden op zijn website, maar kan wel adverteren op websites van anderen. Maak uzelf vertrouwd met het privacybeleid van die website-exploitanten en netwerkadverteerders om te weten te komen welke gewoontes zij hanteren wat betreft advertenties, zoals het soort informatie dat zij mogelijkerwijs verzamelen omtrent uw internetgebruik. Jan van Es [design] verstrekt website-exploitanten en netwerkadverteerders geen informatie over uw gebruik van websites van Jan van Es [design]. Sommige reclamenetwerken zijn wellicht lid van het Network Advertising Initiative (NAI). Door een bezoek te brengen aan www.networkadvertising.org kunnen personen aangeven dat ze geen prijs stellen op gerichte reclame van NAI-leden.

Links naar websites en applicaties van derden
Om het voor u mogelijk te maken interactief te werken met andere websites waarop u wellicht een account hebt (zoals Facebook en andere social-mediasites) of om deel te nemen aan community's op dergelijke sites, kunnen we links afbeelden of applicaties van derden inbedden zodat u zich vanaf onze websites kunt aanmelden, content kunt plaatsen of deel kunt nemen aan community's.

Het is ook mogelijk dat we algemene links naar websites van derden aanbieden.

Op uw gebruik van deze links en applicaties is het privacybeleid van de desbetreffende derden van toepassing, en u dient zich op de hoogte te stellen van het privacybeleid in kwestie alvorens de links of applicaties te gebruiken.

Jan van Es [design] is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid en de inhoud van dergelijke andere websites.

Bericht van wijzigingen
Wanneer er wezenlijke veranderingen of updates worden aangebracht in deze Privacyverklaring, zullen we gedurende 30 dagen bovenaan deze pagina een bericht plaatsen waarmee we gebruikers op deze veranderingen of updates wijzen. Indien wij uw persoonlijke gegevens willen gaan gebruiken op een manier die afwijkt van de manier die gold op het moment dat de gegevens werden verzameld, stellen we u daarvan in kennis en krijgt u de mogelijkheid om aan te geven of wij uw persoonlijke gegevens al dan niet op die nieuwe manier mogen gebruiken.

Vragen over privacy en toegang tot uw gegevens
Als u een vraag hebt over deze Privacyverklaring of over de behandeling van uw gegevens door Jan van Es [design], kunt u een e-mail sturen naar de sitecoördinator van de Jan van Es [design]-website. U kunt ook contact met ons opnemen op:

Jan van Es [design]
Korenbloemstraat 66
5643 HN Eindhoven
Nederland

Als u een kopie wilt hebben van bepaalde gegevens die u aan Jan van Es [design] hebt verstrekt, of als u merkt dat de gegevens onjuist zijn en u wilt dat wij deze corrigeren, neem dan contact met ons op.

Voordat Jan van Es [design] gegevens aan u kan doorgeven of onjuistheden kan corrigeren, vragen wij u mogelijk een bevestiging van uw identiteit, en mogelijk andere gegevens om ons te helpen bij een reactie op uw verzoek. Wij nemen binnen 30 dagen na uw verzoek contact met u op.

Als u geen marketing-e-mails meer wenst te ontvangen van Jan van Es [design], stuur dan een e-mail naar info@janvanes.com of volg de uitschrijvingsinstructies ("unsubscribe") die in elke marketing-e-mail zijn opgenomen.