Kennisgeving betreffende auteursrecht

Al het materiaal op deze site, inclusief tekst, afbeeldingen en foto's, pictogrammen, stilstaande en bewegende beelden, geluidsopnamen, muzikale composities, audiovisuele werken en software, zijn eigendom van Jan van Es [design] of diens contentleveranciers of dienstverleners, en worden beschermd door internationale wetten op het auteursrecht. De compilatie van alle inhoud op deze site is het exclusieve eigendom van Jan van Es [design]. U mag geen materiaal op deze site (hetzij rechtstreeks, hetzij door te koppelen) reproduceren, wijzigen, distribueren of herpubliceren zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. U mag geen enkele kennisgeving van bijv. handelsmerk, auteursrecht wijzigen of verwijderen van kopieën van de inhoud.

U mag echter wel materiaal van de site downloaden (één machine-leesbare kopie en één afgedrukte versie per pagina) enkel voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Alle handelsmerken, dienstmerken, handelsnamen, huisstijlelementen, productnamen en logo's die worden weergegeven op deze website zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren. Alle rechten die in deze overeenkomst niet expliciet worden toegewezen, worden voorbehouden.

Algemeen
Deze website kan eigendomsvermeldingen en auteursrechtelijke informatie bevatten, waarvan de voorwaarden dienen te worden nageleefd en opgevolgd. Deze site en alle inhoud van deze site mag niet worden gekopieerd, gereproduceerd, heruitgegeven, geüpload, gepost, verzonden, verspreid of gebruikt voor de creatie van afgeleide werken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Jan van Es [design], behalve dat Jan van Es [design] u niet-exclusieve, niet-overdraagbare, beperkte toestemming verleent voor toegang tot en weergeven van de webpagina's op deze site, uitsluitend op uw computer, tablet-pc of smartphone en voor uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik van deze website. Deze toestemming wordt verleend onder voorwaarde dat u de inhoud weergegeven op deze site niet wijzigt, dat u alle kennisgevingen van auteursrechten, handelsmerken en andere eigendomsrechten intact houdt, en dat u akkoord gaat met alle voorwaarden, bepalingen en mededelingen die de inhoud begeleiden of die anderszins op deze site vermeld zijn. Niettegenstaande het voorgaande, zullen alle software en andere materialen die beschikbaar zijn voor downloaden, toegang of ander gebruik via deze site met hun eigen licentievoorwaarden, bepalingen en mededelingen, onderworpen zijn aan deze voorwaarden, bepalingen en mededelingen.

Als u de voorwaarden, bepalingen en mededelingen op deze site niet naleeft, resulteert dat in de automatische beëindiging van de aan u verleende rechten, zonder voorafgaande kennisgeving, en u moet onmiddellijk alle exemplaren van gedownload materiaal die in uw bezit of beheer zijn vernietigen. Met uitzondering van de beperkte toelating in de vorige paragraaf, geeft Jan van Es [design] u geen enkele uitdrukkelijke of impliciete rechten of licenties op welke patenten, handelsmerken, auteursrechten of andere eigendomsrechten of intellectuele eigendomsrechten dan ook. U mag niets van de inhoud van deze site spiegelen op een andere website of in andere media.

Door informatie te verstrekken, verleent Jan van Es [design] in geen enkel geval licenties voor auteursrechten, patenten of andere rechten van intellectuele eigendom. De website wordt beschermd door het auteursrecht, databankrechten en andere intellectuele eigendomsrechten en naburige rechten ("Rechten") die eigendom zijn van Jan van Es [design], tenzij anders vermeld. Al deze rechten zijn voorbehouden. Afbeeldingen, foto's, geluid en tekst mogen niet worden gereproduceerd of gebruikt door derden voor welk doel (commercieel of niet-commercieel) dan ook zonder onze uitdrukkelijke toestemming vooraf.

Inbreuk op auteursrecht
Mocht u van mening zijn dat uw rechten op auteursrechten worden geschonden door materialen geplaatst op of verzonden via de site, neem dan snel contact met ons op zodat we de situatie kunnen onderzoeken en, indien nodig, de gewraakte materialen kunnen blokkeren of verwijderen. Opdat wij uw claim van inbreuk kunnen onderzoeken, moet u ons voorzien van de volgende informatie:

  • Een elektronische of fysieke handtekening van de persoon die gemachtigd is op te treden namens de eigenaar van het auteursrecht;
  • Een beschrijving van het auteursrechtelijk beschermde werk waarop volgens u inbreuk is gemaakt;
  • Een beschrijving van waar het materiaal dat volgens u inbreuk maakt zich bevindt of geïdentificeerd is op de site;
  • Uw naam, adres, telefoonnummer, en e-mailadres;
  • Een verklaring van u dat u te goeder trouw meent dat het betwiste gebruik niet door de auteursrechteigenaar, diens vertegenwoordiger of de wet toegestaan is; en
  • Een verklaring van u, op straffe van meineed, dat de aan ons verstrekte informatie juist is en dat u de eigenaar bent van het auteursrecht of gemachtigd bent op te treden namens de eigenaar.

Bovenstaande informatie moet aan Jan van Es [design] worden verstrekt voor kennisgeving van klachten betreffende auteursrecht of ander intellectueel eigendom, bij het onder “Contact” vermelde adres.

Aanvullende of afwijkende voorwaarden, bepalingen en mededelingen kunnen van toepassing zijn op specifieke materialen, informatie, producten, software en diensten die worden aangeboden via deze website. In geval van een conflict, zullen dergelijke aanvullende of afwijkende bepalingen, voorwaarden en kennisgevingen voorrang hebben boven deze Gebruiksvoorwaarden. Zie de toepasselijke overeenkomst of kennisgeving.